Összhangzattan


Összhangzattan

 

Több hang egyszerre!

 

 

Az összhangzattant (össz-hangzat-tan) gyakran a zenetudomány „legelméletibb” ágának tartják, elsősorban a laikusok, de számos muzsikus is. Ezért sokan elriadnak tőle, illetve nagyon száraznak, nehezen érthetőnek tartják.

 

Az összhangzattani szabályok megfogalmazásának elsődleges célja a fül számára minél természetesebb hangzás elérése a lehető legegyszerűbb és legközvetlenebb módon.

 

Manapság amikor zenét hallunk a rádióban, az interneten, egy koncerten stb., általában több hang szólal meg egyszerre. Valaki énekel, de közben zongorát, gitárt és még sok más hangszert is hallhatunk. Ez olyan természetes, hogy szinte senki sem gondolkodik el azon, miért van az úgy, hogy egyszerre több hang csendül fel.

 

Nekünk, magyaroknak ez most már természetes, de régebben másképpen volt. Azért, mert a mi régi népzenénk szinte kizárólag csak egyszólamú. Ez azt jelenti, hogy csak egy dallamot éneklünk még akkor is, ha többen énekelnek. Más népek zenéje a miénktől eltérő.

 

A hagyományos korzikai népzene jellemzője például, hogy a fődallamhoz kvint- vagy kvárttávolságban hozzáénekelnek egy másik szólamot mélyebben vagy magasabban, értelemszerűen egy másik énekes közreműködésével. Így egyidőben több hang, illetve hangforma szólal meg. Ezt, amikor több hang egyszerre csendül fel, többszólamúságnak nevezzük.

Hallgass meg ilyen éneket, hogy tudd, miről beszélek. „A Filetta, Paghjella (traditional)”.

Ha láttad és hallottad a videoklipet, akkor feltűnt, hogy a korzikai többszólamú éneklést elsősorban a férfiak gyakorolják. Nem nehéz felismerni, hogy a többszólamú korzikai népzene a szerzetesek egyházi énekstílusára hasonlít.

 

Milyen új zenei fenomén, dimenzió tárul fel, ha több hang szólal meg egyszerre? Ha valaki egy nagy teremben, templomban, ahol nagy visszhang van, ezt a rövid hangsort: dó-mi-szó hangosan elénekli, meglepő dolgot fog hallani. Nem muszáj a három hangot hangszótagokkal elénekelni, lehet lallázva is. A hangok, amiket egymás után szólaltatunk meg, a visszhang révén egyszerre csendülnek fel egy rövid időre.

 

A legegyszerűbb eset az, amikor két hang szólal meg egyszerre! Több hang együttes hangzását már régen, a népzenében is felismerték és alkalmazták.

A többszólamúság legegyszerűbb példája az alaphanggal (dó) való kíséret. Ezt a hosszan kicsengő, állandó alaphangot bordun hangnak nevezzük. Ehhez hozzá lehet játszani egy dallamot, így a dallam hangjai és a bordun hang között mindig konkrét és fix távolság van, ami matematikai arányokon alapul.
A bordun hangos kíséret a magyar népzenében is ismert, méghozzá a duda révén.

 

Egy dallam bordun hanggal történő éneklése nagyon fontos, mert így alakulnak ki természetes módon a hangformák. A fülnek a bordun hang biztos támaszt nyújt a hangformák képzésekor.

 

Tehát a zenei gyakorlatban több hangot hallunk egyszerre. Ez egy természetes állapot, ami a felhangok fizikai törvényén alapszik. Két rezgés különböző arányban viszonyulhat egymáshoz: 1:2, az oktáv, 2:3 a kvint és a 4:5 a terc stb. Ezeket a hallható arányokat a zenében intervallumoknak, hangközöknek nevezzük, én pedig most hangformáknak hívom.

 

A zenészek mindig arra törekednek, hogy a zene változatos, többrétegű legyen. A legegyszerűbb lehetőség erre a bordun hang(ok) alkalmazása, amit már bemutattam. Ezt a módszert ‒ kíséretként ‒ sokáig használták a gyakorlatban. Egy idő után azonban a kíséretet is változatosabbá akarták formálni. Mi lenne, ha a már megismert két hangfok (dó és szó) mellett másokat is használnánk?

Az egy hangon megvalósuló állandó kíséret következő logikus kibővítése a szó hangfok (kvint-5) alkalmazása.

 

Ez a kérdés már régen is felvetődött. Megint az éneklő szerzetesek voltak az elsők, akik ezzel kísérleteztek. A szent énekek, a zsoltárok szövege és dallama adott volt az egyházi zenében, azokat nem lehetett megváltoztatni. Ez volt tehát a kiindulóhelyzet, így csak a második szólamban volt lehetőség a változatosságra.

 

Mivel a kvint hangforma számukra szép és tökéletes hangzás volt, elkezdték a megadott énekeiket a kvinttel kísérni. Ez azt jelentette, hogy a megadott dallam minden egyes hangjához ‒ párhuzamosan, egy kvinttel magasabban vagy mélyebben ‒ egy másik hangot képeztek.

Kétszólamú zene

Tehát a kétszólamú zene lényege az, hogy a két különböző szólam egyidőben csendül fel, így mindig legalább két hang alkot egy hangformát, hangzatot. A többszólamú zenét kétféle szempontból is értelmezhetjük: vízszintesen és függőlegesen. Minden hangfok, hangforma szerves része az egész zenedarabnak. A hangformák egymásutánja megerősíti, és más szemszögből világítja meg a zenei mozgást.

 

A többszólamú zene felfedezése új dimenziót nyitott meg a zenében. A kétszólamú zene úgy fejlődött ki, hogy egy ismert, megadott dallamhoz egyidejűleg egy másodikat énekeltek. Ennek a második dallamnak, szólamnak a szerkesztésére van egy módszer, az ellenpont. Ez azt jelenti, hogy a megadott dallam minden hangjához egy másik hangot szerkesztünk, ami logikus és harmonikus kapcsolatban áll az adott dallamhanggal.

Tehát, az „ellenpont” fogalma alatt azt a folyamatot értjük, amikor kettő vagy több szólamot harmonikusan, helyes viszonyban, egymás mellett vezetünk.

Ellenpont

Az ellenpont szerkesztése jó lehetőséget teremt két hang, szólam egymáshoz való viszonyának megfigyelésére, és a gyakorlatban előforduló lehetőségek kipróbálására. Két szólam egymás közötti mozgása lehet: egyenes (egyirányú), ellen- és oldalmozgás. Ha két hang egyidőben csendül fel, akkor vagy jól összecsengő, konszonáns, vagy feszülten hangzó (széthangzó) benyomást keltenek bennünk. Ezek a tulajdonságok fontos energetikus állapotot képviselnek, amik a zene mozgatórugói.

 

A többszólamú zene alapos megértését tehát az ellenpont megismerésével ajánlatos kezdeni és nem az akkord teóriával.

 

Ez a „több hang egyszerre“ nem csak zeneelmélet, hanem nagyon fontos praktikus dolog, amivel minden énekes, zenész, dalszerző találkozik, ha aktívan zenél, illetve figyelmesen, aktívan hallgat zenét.

 

Ha közelebbről és konkrétan érdekel az ellenpont, a többszólamú zene, azaz az összhangzattan, akkor tudok neked két egyszerű lehetőséget mutatni. Az egyik a könyvem, a „Legyen a zene a Tiéd“, a másik az online video tanfolyamom.

 

Ezekben könnyen érthetően fogom neked bemutatni a logikus szabályokat, és mindjárt a gyakorlatban is kipróbálhatod őket egy egyszerű darabban vagy egy rövid dalomhoz való második szólam vagy akkord megszerkesztésében. Ez a módszer olyan hatásos, hogy bárki képes megérteni és alkalmazni az alapvető szabályokat.

 

Kattints ide: Legyen a zene a Tiéd!  - Online Videotanfolyam 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Michaela (Sunday, 25 October 2020)

    Köszi, jó összefoglalás!